Pro­jek­tu­je­my wnętrza…

Zaj­mu­je­my się pro­jek­to­wa­niem aran­ża­cji i wystro­ju wnętrz w nowych lub ist­nie­ją­cych loka­lach miesz­kal­nych, usłu­go­wych, uży­tecz­no­ści publicz­nej. Pro­jek­tu­je­my wnę­trza wszyst­kich budyn­ków, indy­wi­du­al­ne meble oraz deta­le wypo­sa­że­nia. Dobie­ra­my mate­ria­ły wykoń­cze­nio­we, sprzę­ty, meble, oświe­tle­nie, ele­men­ty deko­ra­cyj­ne. Poma­ga­my w dobo­rze zaku­pu ele­men­tów dostęp­nych na ryn­ku. Spra­wu­je­my nad­zór autor­ski nad reali­za­cją projektu.

Dosto­so­wu­je­my loka­le do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Poma­ga­my w przy­go­to­wa­niu loka­li do sprze­da­ży lub naj­mu. Poma­ga­my  aran­ża­cyj­nie pod­nieść walo­ry ryn­ko­we wnę­trza loka­lu. Wyko­nu­je­my wir­tu­al­ne spacery.

Mamy wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­jek­to­wa­niu lokali:

  • miesz­kal­nych
  • uży­tecz­no­ści publicznej
  • restau­ra­cji, kawiarni
  • służ­by zdrowia
  • spor­to­wo-rekre­acyj­nych
  • skle­py
  • salo­ny fry­zjer­skie, kosmetyczne
  • hote­lo­we
  • biu­ro­we
  • apte­ki

Zapro­jek­to­wa­li­śmy…

Miesz­ka­nia
Restau­ra­cje, kawiarnie
Salo­ny fryzjerskie
Fit­ness
Hote­le
Skle­py
<br>