Ana­li­zu­je­my i doradzamy…

Wyko­nu­je­my ana­li­zy poprze­dza­ją­ce pro­ces inwe­sty­cji budow­la­nych, ana­li­zy dział­ki i tere­nu pod kątem opła­cal­no­ści inwe­sty­cji, ana­li­zy pod kątem sytu­acji praw­nej, dostęp­no­ści mediów, dro­gi publicz­nej itp. Opra­co­wu­je­my ana­li­zy urba­ni­stycz­ne oraz pla­ni­stycz­ne, poma­ga­ją­ce Inwe­sto­ro­wi uzy­skać sto­sow­ną decy­zję o warun­kach zabu­do­wy.
Spraw­dza­my stan praw­ny dział­ki, tere­nu, ana­li­zu­je­my wady i zale­ty tere­nu.
Poma­ga­my w uzy­ska­niu decy­zji o warun­kach zabu­do­wy, decy­zji o usta­le­niu loka­li­za­cji inwe­sty­cji celu publicz­ne­go, warun­ków dosta­wy mediów, dostęp­no­ści do dro­gi publicz­nej, wyłą­cze­nia z pro­duk­cji rol­nej oraz leśnej (odle­sie­nia i  odrol­nie­nia).
Poma­ga­my w pro­ce­du­rach praw­nych i urzę­do­wych.
Nie uni­ka­my tema­tów zwią­za­nych z zała­twia­niem spraw w nad­zo­rze budow­la­nym (Powia­to­wym Inspek­to­ra­cie Nad­zo­ru Budow­la­ne­go PINB), w szcze­gól­no­ści w spra­wach zwią­za­nych z lega­li­za­cją samo­wo­li budow­la­nej, odstęp­stwa­mi od zatwier­dzo­ne­go pro­jek­tu, nie­roz­po­czę­ciem for­mal­nym, a już zakoń­cze­niem budo­wy itp.

Mamy wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w wyko­ny­wa­niu i uzyskaniu:

 • ana­liz urbanistycznych
 • ana­liz planistycznych
 • ana­liz poprze­dza­ją­cych pro­ces inwestycyjny
 • ana­liz dział­ki lub tere­nu pod kątem opła­cal­no­ści inwestycji
 • ana­liz dział­ki lub tere­nu pod kątem sytu­acji praw­nej, dostęp­no­ści mediów, dostęp­no­ści do dro­gi publicznej,
 • uzy­ska­nie opi­nii, uzgod­nień, warun­ków nie­zbęd­nych w pro­ce­sie inwestycyjnym,
 • uzy­ska­nie decy­zji o warun­kach zabudowy
 • uzy­ska­niu decy­zji o loka­li­za­cji inwe­sty­cji celu publicznego
 • uzy­ska­niu warun­ków dosta­wy mediów, dostęp­no­ści do dro­gi publicznej,
 • uzy­ska­niu wyłą­cze­nia grun­tu z pro­duk­cji rol­nej oraz leśnej (odle­sie­nia i  odrolnienia)

Poma­ga­my w :

 • pro­ce­du­rach praw­nych i urzę­do­wych zwią­za­nych z pro­ce­sem budowlanym
 • lega­li­za­cji samo­wo­li budow­la­nej (w nad­zo­rze budow­la­nym, czy­li w Powia­to­wym Inspek­to­ra­cie Nad­zo­ru Budow­la­ne­go PINB)
 • odstęp­stwach od zatwier­dzo­ne­go pro­jek­tu budow­la­ne­go pomoc w pro­ce­sach budow­la­nych  (w nad­zo­rze budow­la­nym, czy­li w Powia­to­wym Inspek­to­ra­cie Nad­zo­ru Budow­la­ne­go PINB)
 • odda­niu do użyt­ku obiek­tu budow­la­ne­go w sytu­acja skom­pli­ko­wa­nych (w nad­zo­rze budow­la­nym, czy­li w Powia­to­wym Inspek­to­ra­cie Nad­zo­ru Budow­la­ne­go PINB)
 • nie­roz­po­czę­ciem for­mal­nym budo­wy, a już zakoń­cze­niem budo­wy  (w nad­zo­rze budow­la­nym, czy­li w Powia­to­wym Inspek­to­ra­cie Nad­zo­ru Budow­la­ne­go PINB) itp.
<br>