Pro­jek­tu­je­my budynki…

Zaj­mu­je­my się pro­jek­to­wa­niem nowych budyn­ków oraz prze­bu­do­wą lub zmia­ną spo­so­bu użyt­ko­wa­nia już ist­nie­ją­cych obiek­tów. Zała­twia­my, w imie­niu Inwe­sto­ra,  for­mal­no­ści budow­la­ne w urzę­dach. Poma­ga­my w zawi­ło­ściach praw­nych zwią­za­nych z pro­ce­sem budow­la­nym, uzy­ska­niem decy­zji o warun­kach zabu­do­wy, pozwo­le­niem na budo­wę, odstępstw od pro­jek­tu, lega­li­za­cji samo­wo­li budowlanej.

Mamy doświad­cze­nie w pro­jek­to­wa­niu obiektów:

 • miesz­kal­nych
 • uży­tecz­no­ści publicznej
 • prze­my­sło­wych

Wyko­nu­je­my kom­plet­ne pro­jek­ty wie­lo­bran­żo­we w zakre­sie nie­zbęd­nym do uzy­ska­nia pozwo­le­nia na budo­wę i reali­za­cji inwe­sty­cji. Kom­ple­tu­je­my doku­men­ta­cję potrzeb­ną do roz­po­czę­cia, zakoń­cze­nia budo­wy, odda­nia do użytku.

Wyko­nu­je­my:

 • pro­jek­ty kon­cep­cyj­ne, budow­la­ne, wyko­naw­cze oraz doku­men­ta­cje powykonawcze
 • pro­jek­ty prze­bu­do­wy, roz­bu­do­wy, nad­bu­do­wy, moder­ni­za­cji, adap­ta­cji, zmia­ny spo­so­bu użytkowania
 • inwen­ta­ry­za­cje budowlane
 • pro­jek­ty ter­mo­mo­der­ni­za­cji oraz kolo­ry­sty­ki elewacji
 • pro­jek­ty zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu, ele­men­ty małej architektury
 • pro­jek­ty zmian adap­ta­cyj­nych przy­sto­so­wa­nia pro­jek­tów goto­wych do warun­ków dział­ki inwestora,
 • pro­jek­ty dosto­so­wa­nia obiek­tów dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • kon­cep­cje i pro­jek­ty zago­spo­da­ro­wa­nia dział­ki oraz terenu

Zapro­jek­to­wa­li­śmy…

Budyn­ki
<br>