Pro­jek­tu­je­my małą architekturę…

Zaj­mu­je­my się pro­jek­to­wa­niem małej archi­tek­tu­ry: pomni­ki, nagrob­ki, tabli­ce pamiąt­ko­we, ogro­dze­nia, bra­my, furt­ki, balu­stra­dy, prze­sło­ny, tara­sy, zada­sze­nia nad wej­ściem, śmiet­ni­kiem.  Dobie­ra­my mate­ria­ły wykoń­cze­nio­we, oświe­tle­nie, ele­men­ty deko­ra­cyj­ne. Koor­dy­nu­je­my pra­ce z róż­ny­mi pod­wy­ko­naw­ca­mi np. z fir­ma­mi kamie­niar­ski­mi, pra­cow­nią ludwi­sar­ską i inny­mi. Spra­wu­je­my nad­zór autor­ski nad reali­za­cją projektu.

Mamy wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­jek­to­wa­niu małej architektury:

  • pomni­ki
  • tabli­ce pamiątkowe
  • nagrob­ki, rzeźby
  • ogro­dze­nia
  • bra­my
  • furt­ki
  • tara­sy
  • balu­stra­dy
  • prze­sło­ny
  • zada­sze­nia nad wej­ścia­mi, altanami
<br>