Pro­jek­tu­je­my grafikę…

Zaj­mu­je­my się pro­jek­to­wa­niem gra­ficz­nym w spo­sób kom­plek­so­wy. Dzia­ła­nia dosto­so­wu­je­my do potrzeb indy­wi­du­al­nych Klien­ta. Wyko­nu­je­my pro­jek­ty gra­ficz­ne na potrze­by mar­ke­tin­go­we, tech­nicz­ne, inży­nier­ską obsłu­gę gra­ficz­ną. Wyko­nu­je­my gra­fi­kę użyt­ko­wą  oraz gra­fi­kę na zamó­wie­nie. Przy­go­to­wu­je­my do dru­ku albu­my, książ­ki i cza­so­pi­sma.
Zdo­by­te przez lata doświad­cze­nie pozwa­la nam na unik­nię­cie nie­pro­fe­sjo­nal­nych błę­dów, nara­ża­ją­cych Klien­ta na stra­ty. Wni­kli­wie pla­nu­je­my każ­dy etap kon­cep­cji, uzy­sku­jąc spój­ną i har­mo­nij­ną całość.

Mamy wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w projektowaniu:

  • iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej (logo, księ­ga zna­ku, wizy­tów­ka, papier fir­mo­wy, koper­ty fir­mo­we, pie­cząt­ki itp.)
  • poli­gra­fii (ulot­ki i pla­ka­ty, kata­lo­gi i fol­de­ry, zapro­sze­nia, note­sy, kalen­da­rze, opa­ko­wa­nia i ety­kie­ty, naklej­ki, tecz­ki ofer­to­we, kar­ty menu, książ­ki i albu­my itp.)
  • wystaw i eks­po­zy­cji (stan­dy, bane­ry, sto­iska i zabu­do­wy tar­go­we, meble itp.)
  • reklam zewnętrz­nych i wewnętrz­nych (szyl­dy rekla­mo­we, lite­ry prze­strzen­ne, kase­to­ny, pylo­ny, witra­że, bil­l­bo­ar­dy, tabli­ce i tablicz­ki, witry­ny skle­po­we, bane­ry i siat­ki, kon­struk­cje pod rekla­my itp.)
<br>