TO STUDIO - Pracownia projektowa

TO STUDIO

Dzia­łal­ność pro­jek­to­wą roz­po­czę­li­śmy w 1990 roku, jako pra­co­wa­nia autor­ska Krzysz­to­fa Pęskie­go, reali­zu­jąc pro­jek­ty dla zle­ce­nio­daw­ców w całej Pol­sce. Od 2015 roku dzia­ła­my jako TO STUDIO
Pro­jek­tu­je­my na obsza­rze Pol­ski i za gra­ni­cą (m.in. w Kana­dzie, Austrii, Fran­cji).

W opar­ciu o wie­lo­let­nie DOŚWIADCZENIE, ofe­ru­je­my usłu­gi w peł­nym zakre­sie:

  • pro­jek­ty budyn­ków i miesz­kań
  • pro­jek­ty biur, restau­ra­cji, kawiar­ni, pen­sjo­na­tów i hote­li
  • pro­jek­ty obiek­tów han­dlo­wych, usłu­go­wych i prze­my­sło­wych
  • pro­jek­ty przy­chod­ni lekar­skich i innych pla­có­wek ochro­ny zdro­wia

Nasze pro­jek­ty zawsze dosto­so­wu­je­my do indy­wi­du­al­nych potrzeb klien­ta.
Pro­jek­tu­je­my tak­że MEBLE.

Nasze reali­za­cje mają cha­rak­ter KOMPLEKSOWY:

  • poma­ga­my inwe­sto­ro­wi prze­brnąć przez zawi­ło­ści urzę­do­we
  • koor­dy­nu­je­my pro­jek­ty bran­żo­we
  • pro­wa­dzi­my nad­zór nad reali­za­cją pro­jek­tu
  • ana­li­zu­je­my zasad­ność inwe­sty­cji oraz czy­taj wię­cej
  • poma­ga­my zna­leźć rze­tel­nych wyko­naw­ców
  • przy­go­to­wu­je­my MATERIAŁY PROMOCYJNE dla inwe­sty­cji: logo, bro­szu­ry, ulot­ki, ban­ne­ry, witry­na inter­ne­to­wa, wizu­ali­za­cje, zdję­cia (tak­że zdję­cia 360).

Sku­pia­my wokół sie­bie doświad­czo­nych fachow­ców z róż­nych branż. WSPÓŁPRACUJEMY z kon­struk­to­ra­mi, spe­cja­li­sta­mi od insta­la­cji  elek­trycz­nej, sani­tar­nej (wod-kan., c.o.,), wen­ty­la­cyj­nej, a tak­że z rze­czo­znaw­ca­mi BHP, ds. higie­nicz­no-sani­tar­nych (Sane­pid), ds. zabez­pie­czeń prze­ciw­po­ża­ro­wych (p.poż.).